Företagshälsovård i stora företag

Än så länge är det vanligare att stora företag har avtal med företagshälsovård. Kanske beror skillnaden på att större företag är bättre på att arbeta förebyggande med arbetsmiljön, ett område där företagshälsan kan göra stor skillnad. Det handlar dels om insikten om att de anställda inte är utbytbara, dels om att en verksamhet där det finns tillgång till företagshälsovård presterar bättre.

Företagshälsovård handlar inte bara om rehabilitering av anställda, så att de ska kunna återkomma till arbetet. Minst lika viktigt är att arbeta med arbetsmiljön, för att förhindra skador och sjukdomar. Vår företagshälsovård kan bistå med planering och rådgivning vid flytt eller expansion av verksamheten, eller vid inköp av nya maskiner. 

Vi har kompetensen

Ju större arbetsplats, desto fler anställda, och desto fler områden som inbegrips i verksamheten. Det innebär att det krävs en bred kompetens, eller flera olika kompetenser, för att kunna göra bedömningar av samtliga anställdas arbetsmiljö. Som chef eller HR-ansvarig är det svårt, för att inte säga omöjligt, att ha kunskap om vilka risker som finns i i alla olika moment, såväl på verkstadsgolvet som på kontoret där administration och marknadsföring sköts. Här kan vi, med vår kompetens inom många olika områden, hjälpa er verksamhet med att ta fram handlingsplaner och instruktioner. Vi kan också hjälpa er med att ta fram rutiner för att upptäcka ohälsa hos de anställda, innan de blir sjukskrivna.

Arbetsmiljöverket kan ställa krav på att en arbetsgivare ska anlita sakkunnig hjälp utifrån, om det inte finns tillräcklig kunskap och kompetens inom organisationen för att lösa de problem som uppstår. I första hand rör dessa krav anlitandet av företagshälsovården, eller en konsult med motsvarande kompetens. 

För att undvika att Arbetsmiljöverket ställer krav på er bör ni snarast ta kontakt med företagshälsovården. Vi kan hjälpa er med att identifiera svårigheter och risker i de anställdas arbetsmiljö, och komma med förslag på åtgärder för att komma till rätta med dessa.