Företagshälsovård i mindre företag

Traditionellt har företagshälsovård inte varit ett prioriterat område i små företag. När en person ska sköta ett stort antal olika uppgifter, som budget, IT-utveckling och personalfrågor, är det lätt att frågor som rör arbetsmiljön hamnar i bakgrunden och inte prioriteras. Mindre företag, inte minst startups, drivs ofta av entreprenörer och innovatörer, och dessa har inte startat sitt företag för att de är skickliga på arbetsmiljö- och personalfrågor.

Men att prioritera arbetsmiljön är att prioritera de anställdas hälsa, och i förlängningen företagets resultat och konkurrenskraft. Mindre företag kan göra detta genom att sluta avtal om företagshälsovård. 

Företagshälsovård handlar inte bara om att hjälpa anställda som blivit sjuka att komma tillbaka till arbetet – det handlar också om att genom preventiva åtgärder förebygga att de blir sjukskrivna. Därigenom blir företagshälsovården en investering som kan öka produktiviteten i verksamheten. 

Vad säger lagen?

Alla arbetsplatser omfattas av Föreskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1). Enligt denna föreskrift ska alla arbetsplatser, oavsett bransch och antal anställda, följa reglerna för arbetsmiljöarbete. I föreskrifterna beskrivs hur arbetsmiljöarbetet ska gå till, genom löpande undersökningar av arbetsmiljön, inventeringar och bedömningar av risken, prioriteringar, åtgärder och uppföljningar. 

Oavsett antal anställda ska följande delar av det systematiska arbetsmiljöarbetet i verksamheten dokumenteras:

  • Bedömningar av risker för ohälsa och olycksfall, vilka ska göras regelbundet, och inför förändringar av verksamheten.
  • Handlingsplaner som utarbetas med utgångspunkt i riskbedömningarna. I handlingsplanerna ska specificeras vad som ska göras, när det ska göras, vem som ansvarar för att arbetet görs, samt hur och när det ska följas upp.
  • Instruktioner för moment som anses vara särskilt riskfyllda.

Företagshälsovård i medelstora företag

I verksamheter med tio eller fler anställda, ska det, förutom riskbedömningar, handlingsplaner och instruktioner, finnas följande dokument:

  • Arbetsmiljöpolicy, som anger hur arbetsplatsen bör fungera och hur verksamheten ska nå dit.
  • En beskrivning av rutiner för hur arbetsmiljöarbetet ska fungera, och vem som ska göra vad.
  • En årlig uppföljning och utvärdering av arbetet med arbetsmiljöfrågor.

Även i ett medelstort företag kan chefen ha svårt att lägga tid på arbetsmiljöfrågorna, eftersom rollen till stor del handlar om att ha insyn i alla de olika delarna av verksamheten. Där kan företagshälsan spela en viktig roll.